Ogólne Warunki Uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych przez Educoncept sp.j. z siedzibą w Warszawie

I. Organizator szkoleń

Szkolenia organizuje Educoncept sp.j. z siedzibą w Warszawie (Organizator), adres ul. Duchnicka 3, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000363668, NIP: 701 025 41 02.

II. Zakres i terminy szkoleń

Organizator prowadzi szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń.

III. Ochrona własności intelektualnej

Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów edukacyjnych powstałych na użytek i w trakcie szkoleń.

IV. Zgłoszenie uczestnictwa

Warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie Organizatorowi uczestnictwa. Zgłoszenia należy dokonać poprzez stronę internetową prowadzoną przez Organizatora pod adresem www.educoncept.pl, korzystając z odpowiedniego formularza, w terminie 7 dni roboczych przed datą szkolenia. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Organizatorem.

V. Opłata za udział w szkoleniu

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest uiszczenie opłaty wskazanej w ofercie szkolenia. Opłata ta składa się z opłaty administracyjnej i opłaty właściwej.
 2. Opłata administracyjna stanowi 25% opłaty wskazanej w ofercie szkolenia.
 3. Opłata właściwa stanowi 75% opłaty wskazanej w ofercie szkolenia.
 4. Opłatę administracyjną należy wnieść w terminie do 3 dni od zgłoszenia udziału w szkoleniu
 5. Opłatę właściwą należy wnieść przed datą szkolenia, do 7 dni przed datą szkolenia.
 6. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Organizatora. Datą wniesienia opłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Organizatora. Opłatę można też wnieść gotówką lub w inny, uzgodniony z Organizatorem, sposób.
 7. Opłata obejmuje koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat.
 8. Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania i dojazdu.
 9. Wysokości opłat podane są w złotych polskich.

VI. Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na 7 lub więcej dni przed terminem szkolenia Organizator zwraca wniesioną opłatę.
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na mniej niż 7, a więcej niż 3 dni, przed terminem szkolenia Organizator zwraca opłatę właściwą.
 4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na 3 lub mniej dni przed terminem szkolenia Organizator nie zwraca wniesionej opłaty.

VII. Zmiany zakresu i terminu szkolenia oraz wysokości opłaty

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłaty i programu szkolenia o czym poinformuje Uczestnika przynajmniej na 3 dni przed terminem szkolenia. Uczestnik w takim wypadku może zrezygnować z udziału w szkoleniu, a Organizator zwróci wniesioną opłatę.
 2. Zgłaszający może, do chwili rozpoczęcia szkolenia, wskazać inną osobę jako uczestnika szkolenia.
 3. Organizator zastrzega możliwość odwołania szkolenia na 3 dni przed terminem szkolenia w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu. Zawiadomienie o odwołaniu szkolenia może być́ dokonane telefonicznie, za pomocą̨ poczty elektronicznej lub listu poleconego.
 4. W przypadku odwołania szkolenia Organizator zwraca wniesioną opłatę.
 5. W powyższych przypadkach Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z odwołania szkolenia.

VIII. Rabaty

Dla grup i stałych partnerów Organizator proponuje atrakcyjne zniżki. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę. W przypadku szkoleń wewnętrznych dla firm obowiązywać będą indywidualne ustalenia.
Ceny promocyjne, rabaty dotyczą płatności opłaconych na min. 5 dni roboczych przed szkoleniem (przelewem lub gotówką). 

IX. Reklamacje

Reklamacje dotyczące szkoleń można składać Organizatorowi w formie w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress