Masz pytanie?
Wiadomość wysłana. Zamknij

Regulamin

REGULAMIN  UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH PROWADZONYCH PRZEZ
EDUCONCEPT Sp. z o.o.

I. Organizator szkoleń

Szkolenia organizuje Educoncept sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Organizator), adres ul. Duchnicka 3, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XIV wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000937914, NIP: 5252888163

II. Zakres i terminy szkoleń

Organizator prowadzi szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń.

III. Ochrona własności intelektualnej

Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów edukacyjnych powstałych na użytek i w trakcie szkoleń.

IV. Zgłoszenie uczestnictwa

Warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie Organizatorowi uczestnictwa. Zgłoszenia należy dokonać poprzez stronę internetową prowadzoną przez Organizatora pod adresem www.educoncept.pl, korzystając z odpowiedniego formularza, w terminie 7 dni roboczych przed datą szkolenia. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Organizatorem.

V. Opłata za udział w szkoleniu

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest uiszczenie opłaty wskazanej w ofercie szkolenia. 
 2. Opłata ta składa się z opłaty rezerwacyjnej i opłaty właściwej.
 3. Opłata rezerwacyjna wynosi 1000 złotych.
 4. Opłata właściwa stanowi różnicę pomiędzy opłatą wskazanej w ofercie szkolenia pomniejszoną o wpłaconą opłatę rezerwacyjną.
 5. Opłata za udział w szkoleniu może być wpłacona w całości 
 6. Opłatę rezerwacyjną należy wnieść w terminie do 3 dni od zgłoszenia udziału w szkoleniu
 7. Opłatę właściwą należy wnieść do 10 dni roboczych przed datą szkolenia.
 8. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Organizatora. Datą wniesienia opłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Organizatora. Opłatę można też wnieść gotówką lub w inny, uzgodniony z Organizatorem, sposób.
 9. Opłata obejmuje koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat.
 10. Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania i dojazdu.
 11. Wysokości opłat podane są w złotych polskich.

VI. Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na 10 lub więcej dni roboczych przed terminem szkolenia Organizator zwraca wniesioną opłatę rezerwacyjną.
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na mniej niż 10, a więcej niż 7 dni roboczych, przed terminem szkolenia Organizator zwraca opłatę właściwą.
 4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na 7 lub mniej dni roboczych przed terminem szkolenia Organizator nie zwraca wniesionej opłaty.

VII. Zmiany zakresu i terminu szkolenia oraz wysokości opłaty

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłaty i programu szkolenia o czym poinformuje Uczestnika przynajmniej na 3 dni przed terminem szkolenia. Uczestnik w takim wypadku może zrezygnować z udziału w szkoleniu, a Organizator zwróci wniesioną opłatę.
 2. Zgłaszający może, do chwili rozpoczęcia szkolenia, wskazać inną osobę jako uczestnika szkolenia.
 3. Organizator zastrzega możliwość odwołania szkolenia na 3 dni przed terminem szkolenia w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu. Zawiadomienie o odwołaniu szkolenia może być́ dokonane telefonicznie, za pomocą̨ poczty elektronicznej lub listu poleconego.
 4. W przypadku odwołania szkolenia Organizator zwraca wniesioną opłatę.
 5. W powyższych przypadkach Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z odwołania szkolenia.

VIII. Poufność informacji

Organizator oświadcza,  że zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim wszelkich informacji pozyskanych w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczących Uczestnika szkolenia w związku z realizacją usługi szkoleniowej.  

IX. Poufność informacji

 1. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( t. j. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
 2. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu w treść swoich danych osobowych, do dokonania ich zmiany oraz żądania ich usunięcia.
 3. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Organizatora.

X. Rabaty

Dla grup i stałych partnerów Organizator proponuje atrakcyjne zniżki. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę. W przypadku szkoleń wewnętrznych dla firm obowiązywać będą indywidualne ustalenia. Rabaty lojalnościowe dla Absolwentów nie łączą się z innymi promocjami (np. otrzymanie kolejnej prenumeraty, próbnika, książki – w zależności od wewnętrznej akcji promocyjnej firmy)
Ceny promocyjne, rabaty dotyczą płatności opłaconych na min. 10 dni roboczych przed szkoleniem (przelewem lub gotówką). 

XI. Reklamacje

Reklamacje dotyczące szkoleń można składać Organizatorowi w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Kontakt: szkolenia@educoncept.pl, ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa. Maksymalny czas rozpatrzenia reklamacji to 30 dni.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EDUCONCEPT.PL

1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Educoncept, dostępny pod adresem internetowym www.educoncept.pl, prowadzony jest przez Educoncept Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul Duchnicka 3 wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIV wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000937914, NIP 5252888163, REGON 520653120
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu

2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 2. Sprzedawca Educoncept Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul Duchnicka 3 wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIV wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000937914, NIP 5252888163, REGON 520653120
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.educoncept.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt – dostępna w Sklepie usługa szkoleniowa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też  umowę o świadczenie usług.

3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Educoncept sp. z o.o. ul. Duchnicka 3 01-796 Warszawa
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: szkolenia@educoncept.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 889017130
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 
  1. Educoncept Sp. z o.o: 70 1140 2004 0000 3802 8196 6750
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9-17

4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową 
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,

5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 
 3.  Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za usługę szkoleniową , o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

6 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy: 

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Kup ten kurs” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, wpisać oświadczenie o chęci otrzymania faktury i przekazania danych niezbędnych do jej wystawienia
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

7 Oferowane metody płatności

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Płatność przelewem – zgodnie z instrukcjami przekazanymi w trakcie rejestracji na szkolenie
 • Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu  paynow
 • Płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu paynow
 • Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

 

 

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

8 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dnia kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane
 4. Świadczenie Usług odbywa  odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

9 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
  – W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  – W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności,
  – Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  – W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są Usługi szkoleniowe.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. 
 5. Maksymalny czas na rozpatrzenie reklamacji to 30 dni.

11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

12 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

13 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.